Oikeushallinnon henkilökunta - OHK ry

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry/Personalföreningen vid Justitieförvaltningen PJF rf ajaa yhdistyksen jäsenten etuja palkkauksellisten, ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä osaamisen edistämiseksi. Yhdistyksen voimana on kattava ja yhtenäinen jäsenkenttä.

Yhdistykseen kuuluu henkilökuntaa oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonaloilta.

OHK ry:n jäsenmaksu on vain 1 % bruttopalkasta. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

OHK ry kuuluu Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon. Liitto ajaa siihen kuuluvien yhdistysten etuja. Edellä mainittu jäsenmaksu sisältää SPJL:n liittomaksun 0,9 prosenttia. SPJL:n tarjoamat jäsenedut löydät www.spjl.fi -sivustolta.

OHK ry:llä on Lomapaikka Ohkelo Levillä. Lisäksi yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus käyttää myös SPJL:n ja A-lomien monipuolista mökkitarjontaa.

SPJL on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. Siten liitto kuuluu Akavan ammattiliittokenttään.

Säännöt liitteenä.

Yhdistyksen säännöt

(lisätty 11.5.2018)

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry, Personalföreningen vid Justitieförvaltningen PJ F rf

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry
Personalföreningen vid Justitieförvaltningen PJ F rf,
josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
1. oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonaloilla työskentelevät henkilöt yhdistyksen jäseniksi
2. toimia yhdistyksen jäsenten palkkaukselleen, ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä heidän ammatillisten pyrkimystensä edistämiseksi
3. edistää jäsenten loma-ja virkistystoimintaa.
Yhdistys
- tekee jäsenistöä koskevia esityksiä ja aloitteita,
- edustaa jäsenistöä neuvotteluissa,
- antaa lausuntoja,
- ryhtyy muihin yhdistyksen tarkoituksen vaatimiin toimenpiteisiin.

3§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja muuta varallisuutta,
toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisella luvalla. Yhdistys voi ottaa
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Jäsenet
1. Yhdistyksen jäseniä ovat
- varsinaiset jäsenet
- kunniapuheenjohtaja, voi olla vain yksi kerrallaan
- kunniajäsenet, voi olla useampia samanaikaisesti
- opiskelijajäsenet
- eiäkeläisjäsenet
2. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeusministeriön tai
sisäasiainministeriön hallinnonalalla työskentelevä henkilö.
3. Yhdistystoiminnassa ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Yhdistystoiminnassa ansioituneelle henkilölle tai järjestölle voidaan myöntää yhdistyksen pöytästandaari. Samoin voi tällaiselle henkilölle tai järjestölle hallitus esittää myönnettäväksi Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n ansiomerkkiä ja pöytästandaaria.
4. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä oikeushallinnon alalle opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenellä on läsnäolo-ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta hänellä ei ole äänioikeutta eikä hän ole vaalikelpoinen yhdistyksen toimielimissä.
5. Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi kirjallisen ilmoituksen perusteella säilyttää yhdistyksen jäsenyyden eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkeläisjäsenellä on läsnäolo-ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta hänellä ei ole äänioikeutta eikä hän ole vaalikelpoinen yhdistyksen toimielimissä.
6. Jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen jäsenhakemus yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyyttä hakevan opiskelijan on esitettävä vahvistus opiskelijaksi hyväksymisestä sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta.
7. Työttömäksi jäänyt yhdistyksen jäsen säilyttää jäsenyytensä työttömyyden ajan.
8. Jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutua noudattamaan yhdistyksen ja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiä.
9. Jäsenen tulee viipymättä ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle muutoksista, joilla on vaikutusta jäsenelle kuuluvien oikeuksien, etuuksien tai velvollisuuksien määräytymiseen.

5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
1. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti.
2. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
- ei enää täytä jäsenyyden ehtoja,
- on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen,
- jättää ilmoittamatta 4 §:n 9 kohdan mukaisista muutoksista vähintään kerran vuodessa
- toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä,
- toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai
- rikkoo näitä sääntöjä tai Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n sääntöjä taikka muutoin jättää
noudattamatta yhdistyksen tai liiton päättävien hallintoelinten päätöksiä ja ohjeita
3. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi saattaa päätöksen yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi valittamalla kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös tulee voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettua päätöksen.
4. Jäsenen ero tai erottaminen tulee voimaan välittömästi eroamisilmoituksen tai
erottamispäätöksen tekemisestä.
5. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki
maksamattomat jäsenmaksunsa sen kuukauden loppuun mennessä, jona eroaminen tai erottaminen tulee voimaan.
6. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu opiskelijajäsen ei ole oikeutettu hyvitykseen
suorittamastaan jäsenmaksusta.

6§ Jäsenmaksu
1. Jäsenmaksuvelvollisia yhdistyksessä ovat varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet.
Jäsenmaksu määräytyy varsinaisen jäsenen tai opiskelijajäsenen osalta eri perustein.
Varsinaisen jäsenen osalta jäsenmaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.
Jäsenmaksu peritään kuukausittain yhdessä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n vahvistaman liittomaksun kanssa yhdistyksen jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä. Hallituksen päätöksellä jäsen voi poikkeustapauksessa maksaa jäsenmaksunsa myös itse.
Opiskelijajäsenten osalta jäsenmaksun määrää yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on euromääräinen maksu, joka on kaikille opiskelijoille sama ja joka peritään kertasuorituksena yhdistykseen liittymisen yhteydessä.
2. Kunniapuheenjohtajalta, kunniajäsenet ja eläkeläisjäsenet ovat vapautetut
jäsenmaksuvelvollisuudesta.

7§ Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja yhdistyksen kokous.

8§ Hallitus
1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu (4) neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä lukuun ottamatta puheenjohtajaa on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on aina erovuorossa.
2. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta jäsensihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla.
3. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
4. Hallituksen kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua kuultaviksi keskusjärjestön tai liiton toimihenkilöitä, pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä sekä muita asiantuntijoita.

9§ Hallituksen tehtävät
- edustaa yhdistystä
- valvoa, johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,
- valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.

10§ Yhdistyksen kokoukset
1. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
2. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
3. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava yhdistyksen jäsenille kirjallisesti,
sähköpostitse tai faksilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista ei voida tehdä päätöksiä.
4. Jäsenen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi vuosikokouksessa, tulee tehdä siitä kirjallinen esitys tammikuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle.

11 § Äänivalta
1. Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen jäsenet, kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja heidän siihen valtuuttamansa edustajat, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.
2. Äänestettäessä valtuutettu on oikeutettu käyttämään enintään kolmea (3) ääntä.

12§ Yhdistyksen sääntömääräinen kokous
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta,
- edellisen kauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
- tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille tilivelvollisille,
-jäsenmaksujen suuruuden määrääminen kokousta seuraavaile kalenterivuodelle,
- toimintasuunnitelman sekä tulo-ja menoarvion hyväksyminen seuraavaile toimintakaudelle,
- puheenjohtajan vaali joka neljäs vuosi,
- hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen sekä vaali erovuoroisten tilalle,
- tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan/varatoiminnantarkastajan
vaali,
- tarvittaessa yhdistyksen pääluottamusmiehen valinta,
- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Tilit ja tilintarkastus
1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
2. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi tilintarkastajille/ toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka ne toimihenkilöt kaksi yhdessä, jotka yhdistyksen hallitus siihen määrää.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
1. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.
2. Yhdistys on Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n jäsen, ja sen tulee liiton hallitukselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen sääntömuutoksesta ennen sen jättämistä yhdistysrekisteriin.
3. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen koko omaisuus luovutetaan purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle/ rekisteröidyille yhdistyksille.

16§ Saavutetut jäsenoikeudet
Tällä sääntömuutoksella ei muuteta jo saavutettuja jäsenoikeuksia.